Zakres usług

  • sprawy cywilne

Są to najczęściej sprawy o zapłatę wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań, jak również z tytułu odszkodowań. Prowadzenie spraw o zapłatę obejmuje sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie propozycji ugodowych, pozwów oraz innych pism procesowych, a po otrzymaniu tytułu wykonawczego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W katalogu spraw cywilnych znajdują się także sprawy spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku oraz sprawy związane z własnością nieruchomości, takie jak zniesienie współwłasności, sprawy o zasiedzenie, sprawy o ustanowienie służebności, czy sprawy związane z ochroną własności. Jest to również bieżąca obsługa prawna obejmująca m.in. sporządzanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, np. umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, pożyczek, o dzieło.
 

  • prawo i postępowanie administracyjne

Zakresem usług objęta jest pomoc w przygotowaniu wniosków w celu załatwienia sprawy w organie administracji (np. pozwolenia na budowę, sprawy związane z użytkowaniem wieczystym, nieruchomościami), a także odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

  • sprawy rodzinne ( rozwód, separacja, alimenty)

Sprawy mieszczące się w tej kategorii to sprawy rozwodowe, o separację, sprawy ze stosunków majątkowych między małżonkami, np. sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku. Zakresem usług objęte są także sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci oraz na rzecz małżonków, sprawy związane z władzą rodzicielską, np. sprawy o pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 

  • Sprawy pracownicze

Ta kategoria spraw obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym zwolnieniem z pracy oraz roszczeń związanych z odzyskaniem zaległego wynagrodzenia. W tej kategorii mieszczą się rownież usługi obejmujące przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, a także umów o zakazie konkurencji, tworzenie projektów regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszy świadczeń socjalnych. Zakres usług obejmuje również pomoc w bieżących problemów z zakresu prawa pracy.